:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “กิจกรรม การสร้างฝ่ายชะลอน้ำต้นน้ำแม่สลอง”

17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

--- วันที่ 17 มีนาคม 2566 ---
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “กิจกรรม การสร้างฝ่ายชะลอน้ำต้นน้ำแม่สลอง”

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำแก่ราษฎรไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อทำให้ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เพื่อสร้างระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลธรรมชาติ และให้ประชาชนตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร