:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่นฉบับที่ 4 และประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้างฉบับที่ 4

13 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_35_59_654716.pdf