:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: ชมดอยแม่สลอง

14 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

จากอดีต..ถึง..ปัจจุบัน Past to Future

                ดอยแม่สลองเป็นชุมชนของอดีตทหารจีนกองพล 93 สังกัดพรรคก๊กมินตั๋งของนายพลเจียงไคเช็ค ทำการรบอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจีน เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์นำโดยเหมาเจ๋อตุงยึดอำนาจสำเร็จ พรรคก๊กมินตั๋งจึงถอยร่นไปปักหลักที่เกาะไต้หวัน กองพล 93 กลายเป็นกองกำลังพลัดถิ่นถูกกดดันอย่างหนักจนถอยร่นเข้ามาในเขตพม่าแต่ถูกทางฝ่ายพม่าผลักดันทำให้เกิดการปะทะกันหลายครั้งจนต้องถอยร่นมาถึงเทือกดอยตุงชายแดนไทย

                ฝ่ายพม่าได้ร้องเรียนไปยังสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2496 และมีมติให้อพยพกองกำลังพลัดถิ่นไปยังประเทศไต้หวัน แต่ทหารสังกัดนายพลหลี่เหวินฝาน และนายพลต้วนซีเหวิน ราว 3 หมื่นคน ทำเรื่องขอลี้ภัยในประเทศไทย เนื่องจากไม่แน่ใจในอนาคตเพราะไต้หวันเป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ

                ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลไทยอนุญาตโดยจัดสรรให้ทหารของนายพลหลี่เหวินฝานไปอยู่ที่ถ้ำง๊อบ
อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ ส่วนทหารสังกัดนายพลต้วนซีเหวิน 15,000 คน อยู่บนดอยแม่สลอง จากนั้นราวปี พ.ศ. 2512 อดีตทหารจีนคณะชาติ กองพลที่ 93 จึงอาสาเข้าร่วมกับทหารไทยสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บริเวณดอยหลวง ดอยยาว ดอยผาหม่น จนเหตุการณ์สงบ จากความเสียสละของอดีตทหารจีนคณะชาติดังกล่าว รัฐบาลไทยเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย กระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2515 ครม. มีมติรับทหารจีนคณะชาติให้อาศัยในไทยอย่างเป็นทางการ จึงมีนโยบายให้สัญชาติไทยแก่บุคคลเหล่านี้ พร้อมทั้งครอบครัว รวมประมาณ 5,000 คน อีกทั้งเมื่อปี 2524 เมื่อครั้งพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้ยังได้อาสาเข้าร่วมสู้รบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บริเวณเขาค้อ เขาย่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จนเหตุการณ์ยุติลง จึงได้เดินทางกลับมาประกอบอาชีพเยี่ยงพลเรือนไทย โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

                ในขณะนั้น พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มโครงการปลูกชาและปลูกสนสามใบ เพื่อทดแทนป่าชุมชนบนดอยแม่สลอง ทำให้ดอยแม่สลองเป็นที่รู้จักและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนับแต่นั้นมา จึงได้ชื่อใหม่ว่า “บ้านสันติคีรี” หมายถึง หมู่บ้านอันเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่สงบสุข ภาษาจีน เรียกว่า เหมย ซือ เล่อ (เหมย แปลว่า สวยงาม , ซือ แปลว่า เรียบร้อย , เล่อ แปลว่า ความสงบสุข) ดอยแม่สลอง หรือ เหมย ซือ เล่อ จึงหมายถึง ดินแดนอันสงบสุข เรียบร้อยและสวยงาม

                การพัฒนาดอยแม่สลองนับจากอดีตถึงปัจจุบัน ด้านการปกครองนั้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 สภาตำบลได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง มุ่งให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการของรัฐ

                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก (Mae Sa Long Nok Subdistrict Administrative Organization) สำนักงานตั้งอยู่บ้านสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รับผิดชอบ 115.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 72,045 ไร่ ครอบคลุมหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านสันติคีรี บ้านอาแหละ บ้านเลาสิบ บ้านธาตุ บ้านป่าคาสุขใจ บ้านกลาง บ้านอาแบ บ้านป่าคาสามัคคี
บ้านพนาสวรรค์ บ้านแม่จันหลวง บ้านเจียงจาใส บ้านใหม่สันติ และบ้านตงจาใส

                        ประชากร ประกอบด้วย 7 ชนเผ่า คือ จีนยูนนาน ไทใหญ่ อาข่า ลาหู่ ลีซู เมี่ยน และลัวะ
                       ลักษณะทางกายภาพ
                                ทิศเหนือ เขตติดต่อ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
                                ทิศใต้ เขตติดต่อ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
                                ทิศตะวันออก เขตติดต่อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
                                ทิศตะวันตก เขตติดต่อ สหภาพเมียนมาร์

สภาพทางธรรมชาติ Natural

                ภูมิประเทศ        

                        เป็นภูเขาสูงประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน ลาดต่ำลงมาด้านทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำจัน

                อากาศ        

                        ดอยแม่สลองมีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 15-20 องศาเซลเซียส
                        ช่วงอากาศหนาวจัด         อยู่ในระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม อุณหภูมิจะลดลง อยู่ระหว่าง 4-6 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืน
                        ช่วงอากาศร้อนสุด         อยู่ในระหว่างเดือนเมษายน อุณหภูมิจะลดลง อยู่ระหว่าง 25-32 องศาเซลเซียส ในเวลากลางวัน
                        อากาศที่เย็นสบายไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด         อยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิจะลดลง อยู่ระหว่างประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส

                ฤดูการท่องเที่ยว         

                        ทุกฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม สวยงามที่สุด ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ความอุดมของอินทรียวัตถุในดิน และความสมบูรณ์ของน้ำฝน ทำให้แม่สลองสามารถปลูกผักและผลไม้ได้หลายชนิด จึงมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย และขึ้นชื่อเป็นสินค้า OTOP คือ ชา

จุดท่องเที่ยว Attraction

                พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยที่ระดับความสูง 1,500 เมตร ตั้งอยู่ทางเหนือหมู่บ้านสันติคีรี และวัดสันติคีรี
มีทางขึ้น 2 ทาง คือ เดินตามบันไดคอนกรีต 600 กว่าขั้น ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอุโบสถวัดสันติคีรี หรืออีกทางหนึ่งขึ้นโดยรถยนต์มีทางขึ้นที่บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านสันติคีรี ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ทางลาดชัน คดเคี้ยว ควรใช้ความระมัดระวังหรือต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญทางในการขับรถ และมีลานจอดรถสามารถจอดได้ไม่เกิน 10 คัน เป็นพระบรมธาตุที่สวยงามตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ลักษณะเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น
สูงประมาณ 30 เมตร ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 เมตร ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทองแกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ด้วยที่ตั้งสูงบนดอยแม่สลองจึงสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระบรมธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์สำคัญของดอยแม่สลองนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่สวยงามมาก พอสาย ๆ ก็จะเห็นทะเลหมอกอันขาวโพลนทางทิศเหนือพร้อมชมทิวทัศน์สภาพหมู่บ้านได้โดยตลอด และในช่วงระหว่างทางขึ้นบริเวณกิโลเมตรที่ 1-2 ตอนเย็นยังสามารถชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงามได้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ

                สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทจช.ก๊กมินตั๋ง) กองพล 93 ซึ่งได้ช่วยราชการไทยต่อสู้และปราบปรามคอมมิวนิสต์ ราวปี พ.ศ.2514 ในพื้นที่ดอยหลวง ดอยขาว และดอยผาหม่น จังหวัดเชียงราย และในปี พ.ศ. 2524 ในพื้นที่เขาย่า จ.เพชรบูรณ์ จากการสู้รบดังกล่าวอดีตทหารจีนคณะชาติได้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไทยจึงกำหนดสถานะให้อดีตทหารจีนและคณะชาติเหล่านั้น เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย และให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้
ซึ่งทำให้อดีตทหารจีนคณะชาติเหล่านี้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเป็นล้นพ้น
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกออกแบบก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจีน ภายในจัดแสดงข้อมูล ประวัติความเป็นมาของชุมชนแม่สลอง ประวัติของคณะทหารจีนคณะชาติ ความเหนื่อยยาก การตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง มีการจัดแสดงภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ รูปภาพ และสิ่งสำคัญต่างๆ อันน่าสนใจและทรงคุณค่า
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. โดยมีค่าบำรุงสถานที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 20 บาท

สุสานนายพล ต้วน ซี เหวิน

                นายพล ต้วน ซี เหวิน ผู้นำทัพที่ 5 กองพล 93 บุคคลสำคัญเป็นผู้ก่อตั้งชุมชนชาวจีนดอยแม่สลอง พัฒนาพื้นที่ให้ชาวบ้านมีความกินดีอยู่ดี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ง ลูกชาวจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศเคารพรักในคุณงามความดีของนายพลต้วน มากราบไหว้คาราวะเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี สุสานตั้งอยู่บริเวณด้านหลังคุ้มนายพลรีสอร์ท จากถนนหลักของบ้านสันติคีรีเข้าไปประมาณ 700 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกหรือทางเข้าหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน

ศาลาเกรียงศักดิ์และบ้านเกรียงศักดิ์

                ปี พ.ศ. 2516 พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้เริ่มโครงการปลูกชาโดยนำชาพันธุ์ดีจากไต้หวัน และในปี พ.ศ. 2517 ได้ทดลองปลูกสนสามใบ ต่อมา พ.ศ. 2518 ปลูกเพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแนะนำให้สร้างศาลาทรงจีนอยู่ในป่าสน เพื่อใช้เป็นกองอำนวยการในโครงการปลูกสน ทั้งยังใช้เป็นที่พบปะพูดคุยดื่มน้ำชาในบรรดาเพื่อนฝูง ในธรรมชาติอันสงบเงียบ ศาลาหลังนี้จึงถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ต่อมาได้สร้างบ้านพักหลังหนึ่งเพื่อใช้รับรองคณะนายทหารและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่มาติดต่องานราชการ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2522 และในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2522 ได้มีพิธีทางศาสนาและปลูกสนสามใบ บริเวณรอบศาลาและรอบบ้านพัก จึงได้ตั้งชื่อศาลาและบ้านว่า “ ศาลาเกรียงศักดิ์และบ้านเกรียงศักดิ์ ” นับแต่นั้นมา

สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม

                ดอยแม่สลอง ประกอบด้วยพี่น้องหลากหลายเชื้อชาติกว่า 7 ชนเผ่า ได้แก่ จีน ไทใหญ่ อาข่า ลาหู่ เมี่ยน ลีซู และลัวะ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถจำแนกกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ อาทิ

                กลุ่มชาวจีน อาศัยอยู่โดยมากในพื้นที่บ้านสันติคีรี และกระจายอยู่ในบ้านใหม่สันติ บ้านกลาง
บ้านธาตุ บ้านพนาสวรรค์ บ้านเจียงจาใส และบ้านตงจาใส ซึ่งโดยมากจะปะปนกันกับชาวไทใหญ่ เนื่องจากการแต่งงานและอพยพมาพร้อมกับกลุ่มชาวจีน สำหรับกลุ่มชาวลีซู และลัวะ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยนั้น นับได้ว่ามีจำนวนค่อนข้างน้อย

                กลุ่มชาวอาข่า อาศัยอยู่โดยมากที่บ้านแม่จันหลวงและแม่เต๋อ, ป่าคาสุขใจ , ป่าคาสามัคคี , อาแบ ,
อาแหละ มีบางหมู่บ้านที่เป็นบ้านบริวาร เช่น บ้านจะบูสี เป็นกลุ่มชาวลาหู่ (บ้านบริวารของป่าคาสุขใจ)

                กลุ่มชาวเมี่ยน(เย้า) อาศัยอยู่โดยมากที่บ้านเลาสิบ

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพักโฮมสเตย์ ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

                นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวไป พร้อมกับได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชน พรรณไม้ต่างๆ ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา รวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การทำการเกษตรได้จากการท่องเที่ยว Home Stay

                Home Stay จึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาดอยแม่สลอง ควรหาโอกาสไปสัมผัสวิถีชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่คุณจะประทับใจในมิตรไมตรีของชาวบ้าน ในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย แต่มีความสุขแบบไทยๆ ในค่าใช้จ่ายที่ประหยัดแต่ได้มิตรภาพที่คุณจะไม่มีวันลืม

                                ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ :
                                        โฮมสเตย์บ้านจะบูสี โทรศัพท์ 081-0213992,053-765129
                                        โฮมสเตย์บ้านกลาง โทรศัพท์ 053-710024 , 085-0386362 , 083-7621649,053-765129
                                        โฮมสเตย์บ้านอังหล่อ โทรศัพท์ 053-765129,083-4809901,086-7305973
                                        โฮมสเตย์บ้านโลจังชน โทรศัพท์ 085-0300644,053-765129
                                        โฮมสเตย์บ้านแม่เต๋อ โทรศัพท์ 053-765129,086-1181406

ตลาดภายในหมู่บ้านสันติคีรี
                เป็นแหล่งขายของพื้นเมืองพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว พร้อมทั้งชมวิถีชีวิตของชนเผ่าหลากหลายเผ่าพันธุ์

กิจกรรมขี่ม้าชมธรรมชาติ
                บริการขี่ม้าชมไร่ชาผ่านหมู่บ้านชาวเขา คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนเผ่าอย่างใกล้ชิด และยังมีโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลากหลาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร