:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision
“พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่
ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”

 

พันธกิจ Mission
1. ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
3. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงสร้างและระบบงานที่ยืดหยุ่น โครงสร้างการบริหารที่ราบเรียบมีขนาดเล็ก
5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
7. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
9. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง