head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้แม่ฟ้าหลวงของผู้พิการ
[22 มิ.ย. 2565] 8 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[20 มิ.ย. 2565] 13 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[16 มิ.ย. 2565] 20 รูป
 


โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "กิจกรรม จัดทำถังกรีนโคน" และ กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[14 มิ.ย. 2565] 25 รูป


โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ศาลารวมใจ บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[14 มิ.ย. 2565] 10 รูป


โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
[14 มิ.ย. 2565] 9 รูป
 


โครงการ Big cleaning day ประจำปี 2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 2
[9 มิ.ย. 2565] 10 รูป


โครงการ Big cleaning day ประจำปี 2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 1
[8 มิ.ย. 2565] 10 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[8 มิ.ย. 2565] 9 รูป
 


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[27 พ.ค. 2565] 9 รูป


การประชุม การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
[10 พ.ค. 2565] 15 รูป


โครงการ บวชป่า บวชต้นไม้ "มี้ ซ้อง ล้อ" บ้านป่าคาสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2565
[27 เม.ย. 2565] 22 รูป
 


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
[4 เม.ย. 2565] 3 รูป


กิจกรรม การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2565
[14 มี.ค. 2565] 6 รูป


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2565
[28 ก.พ. 2565] 2 รูป
 


โครงการคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2565
[22 ก.พ. 2565] 15 รูป


ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเกิดลูกเห็บตก ในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก
[22 ก.พ. 2565] 15 รูป


เข้าร่วมการเดินขบวนแห่ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565
[22 ก.พ. 2565] 11 รูป
 


กิจกรรมมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว ให้กับประชาชนในตำบลแม่สลองนอก ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[22 ก.พ. 2565] 10 รูป


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
[14 ม.ค. 2565] 10 รูป


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ครั้งแรก
[13 ม.ค. 2565] 2 รูป
 


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วั
[3 ธ.ค. 2564] 9 รูป


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 (สร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล) ครั้งที่ 1
[23 ก.ค. 2564] 5 รูป


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[23 ก.ค. 2564] 15 รูป
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
[21 ก.ค. 2564] 10 รูป


อบต.แม่สลองนอกร่วมเยียมบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ
[12 ก.ค. 2564] 5 รูป


โครงการ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[8 ก.ค. 2564] 25 รูป
 


วันที 20 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โดย ผู้บริหารฯ ปลัด อบต.และพนักงาน ได้ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สำนักงาน อบต. เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19)
[20 เม.ย. 2564] 10 รูป


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[5 เม.ย. 2564] 20 รูป


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำและสภาเยาวชนตำบลแม่สลองนอก (อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) สะท้อนปัญหาวัยรุ่น)
[5 เม.ย. 2564] 10 รูป
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[5 เม.ย. 2564] 5 รูป


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบรมการทำสบู่จากชาและกากกาแฟ)
[9 มี.ค. 2564] 15 รูป


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อบรมการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้น)
[9 มี.ค. 2564] 10 รูป
 


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[9 มี.ค. 2564] 15 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[9 มี.ค. 2564] 10 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานหน้าอาคารสินค้าโอท็อป
[17 ก.พ. 2564] 7 รูป
 


กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20 จังหวัดเชียงราย
[15 ธ.ค. 2563] 20 รูป


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 และ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[19 ต.ค. 2563] 10 รูป


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 และ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
[19 ต.ค. 2563] 10 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
 
footter