head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
โครงการส่งเสริมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิเลือกตั้งและกฎหมายการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562
[17 ต.ค. 2562] 9 รูป


โครงการซักซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562
[19 ส.ค. 2562] 13 รูป


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
[30 มิ.ย. 2562] 9 รูป
 


27/6/62 นายก อ.บ.ต แม่สลองนอก และพนักงาน จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ให้กับชุมชนหมู่บ้านตงจาใส ม.13 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
[27 มิ.ย. 2562] 7 รูป


ประชุมตำบลแม่สลองนอกสัญจร ครั้งที่ 3/2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่สันติ หมู่ 12 วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.2562
[22 มิ.ย. 2562] 5 รูป


ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
[22 มิ.ย. 2562] 6 รูป
 


โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ กิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บ้านกลาง หมู่ 6 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันอังคารที่ 18 มิ.ย.2562
[20 มิ.ย. 2562] 18 รูป


โครงการ BIG CLEANING DAY
[29 พฤ.ค. 2561] 17 รูป


วันพุธที่ 28 พ.ย.2561 เวลา 13.00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา "โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ เรื่อง การบริหารจัดการสินค้า OTOP จังหวัดเชียงราย ณ อบต.แม่สลองนอก
[28 พฤ.ค. 2561] 9 รูป
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
[24 ม.ค. 2561] 13 รูป


เทศกาลชิมชาฯ ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2559
[5 ก.ย. 2560] 20 รูป


พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
[25 ก.ค. 2560] 23 รูป
 


กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
[12 ก.ค. 2560] 16 รูป


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพสถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยว (กิจกรรมปลูกต้นพญาเสือโคร่ง 500 ต้น) 14 มิถุนายน 2560
[14 มิ.ย. 2560] 37 รูป


เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2559
[5 ต.ค. 2559] 54 รูป
 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี 2559 วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 เป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
[31 ส.ค. 2559] 17 รูป


เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 19
[26 พฤ.ค. 2558] 10 รูป


ช่วงฤดูหนาวปี ๕๕
[24 ธ.ค. 2555] 3 รูป
 


เทศกาลชิมชาฯ ครั้งที่๑๗
[24 ธ.ค. 2555] 10 รูป


การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เยาวชน ประชาชน 5 ธันวามหาราช ( ต้านภัยยาเสพติด )
[15 พฤ.ค. 2555] 4 รูป


การฝึกอบรมและเสวนาการพัฒนาธุรกิจชา-กาแฟ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าชาดอยแม่สลอง
[23 ก.ค. 2555] 17 รูป
 


อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่สลองนอก ประจำปี2555
[27 มิ.ย. 2555] 1 รูป


ประชุม อบต.เคลื่อนที่ ปีพ.ศ.2555
[24 พ.ค. 2555] 3 รูป


ซากุระบานสะพรั่ง
[2 ก.พ. 2555] 9 รูป
 


เทศกาลชิมชา ดอยแม่สลอง ครั้งที่ ๑๖
[2 ก.พ. 2555] 6 รูป


ชมรมมัคคุเทศก์น้อยดอยแม่สลอง
[23 ก.ย. 2554] 5 รูป


กิจกรรมสโมสรโรตารีแม่ฟ้าหลวง
[24 ก.ค. 2554] 8 รูป
 


ASIE & NIM Enduro 2011 (สนาม 2 และ3 แม่สลอง)
[31 พ.ค. 2554] 14 รูป


ประชาคมตำบลแม่สลองนอก ประจำปี 2554
[21 เม.ย. 2554] 7 รูป


งานวันรำลึกวีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติประจำปี 2554
[11 เม.ย. 2554] 13 รูป
 


การท่องเที่ยวดอยแม่สลอง
[4 ก.พ. 2554] 19 รูป


ที่พักบนดอยแม่สลอง
[3 ก.พ. 2554] 22 รูป


คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมดอยแม่สลอง
[28 ม.ค. 2554] 8 รูป
 


งานหมู่บ้านอังหล่อ-โลจังชน
[26 ม.ค. 2554] 12 รูป


เทศกาลชิมชา ครั้งที่ ๑๕
[21 ม.ค. 2554] 24 รูป


การศึกษาดูงานย่านการค้า
[20 ก.ย. 2553] 12 รูป
 


กิจกรรมรอบตำบลแม่สลองนอก
[10 ก.ย. 2553] 9 รูป


หน้าที่ :: [1]
 
footter