head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานฯ ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมู่ลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบคำร้องขอรับข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

ดัชนีประจำแฟ้ม

ดัชนีประจำแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก

01 = มาตรา 7 (1)-(3)

ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานฯ ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ตาม ม.7(1)-(3)
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539
สถานที่ติดต่อ

02 = มาตรา 7 (4)

ไม่พบข้อมูล

03 = มาตรา 9 (1)

ไม่พบข้อมูล

04 = มาตรา 9 (2)

ไม่พบข้อมูล

05 = มาตรา 9 (3)

โครงการถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมเกล้าฯ 20 ม.ค.60
โครงการศึกษาดูงานในพระราชดำริ 7-12 ก.พ.60
โครงการสำรวจและเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า (ต.ค.59-ก.ย.60)
โครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย 14 ม.ค. 60
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ 28 ก.พ.60
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 30 พ.ค. 60
แผนพัฒนา3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (1)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (2)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (3)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (4)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (5)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (6)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (7)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (8)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (9)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (10)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (11)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (12)
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (13)
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 256-2560 (1)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 256-2560 (2)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 256-2560 (3)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.58-60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.59 (4)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.58-60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.59 (1)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.58-60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.59 (3)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.58-60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.59 (2)
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2559
รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานนะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59 (1)
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานนะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59 (2)
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 ก.ย. 59
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 (3)
แผนการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง จัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2559
แผนการปฏิบัติการจัดจัดซื้อ-จ้าง แผนจัดหาพัสุด ปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำปีงบฯ 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปีงบฯ 61
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว เทศการชิมชา ครั้งที่ 22 ประจำปี 60
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ 61(1)
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ 61(2)
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปีงบฯ 61(3)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 60
โครงการป้องกันภัยพิบัติและจัดระเบียบการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญฯ ประจำปีงบฯ 2561

06 = มาตรา 9 (4)

คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

07 = มาตรา 9 (5)

ไม่พบข้อมูล

08 = มาตรา 9 (6)

ไม่พบข้อมูล

09 = มาตรา 9 (7)

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 60
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 60

10 = มาตรา 9 (8) ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ

ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานด้วยระบบอิเล็กฯ (12 ก.พ. 59)
ประกาศประมูลซื้อท่อประปาด้วยระบบอิเล็กฯ (26 ก.ย. 59)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ (23 พ.ย.59)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ (28 มิ.ย. 59)

11 = มาตรา 9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนพฤษภาคม 2559)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนมิถุนายน 2559)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนกรกฎาคม 2559)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนสิงหาคม 2559)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนกันยายน 2559)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนตุลาคม 2559)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนพฤศจิกายน 2559)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนธันวาคม 2559)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนมกราคม 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนมีนาคม 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนเมษายน 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนกรกฎาคม 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนสิงหาคม 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนกันยายน 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนตุลาคม 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนพฤศจิกายน 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนธันวาคม 2560)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนมกราคม 2561)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนกุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนมีนาคม 2561)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนเมษายน 2561)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนพฤษภาคม 2561)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนมิถุนายน 2561)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนกรกฎาคม 2561)
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ (เดือนสิงหาคม 2561)

12 = มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ไม่พบข้อมูล

13 = มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (LPA)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง ประจำปีงบฯ 2559 (7 ต.ค.58)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง ประจำปีงบฯ 59 (2 มิ.ย.59)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง ประจำปีงบฯ 2559(1 ก.ย. 59)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง (ผอ.6) งวดที่ 1(11 เม.ย.59)
รายงานผลการตรวจสอบการคลังบัญชีและพัสดุ ของ อบต.แม่สลองนอก ปีงบฯ 2559
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาส 2 ปีงบฯ 2559 (15 มี.ค.59)
รายงานผลการปฏิบัติตามผลการจัดซื้อ-จ้าง ปีงบประมาณ 2559 (12 ก.ย.59)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คะแนนผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
ประกาศผลคะแนนสอบ ตามประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ก.ย.60)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (4 ก.ย.60)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบฯ 60
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบฯ 60
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561

14 = มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

รายงานวิจัยผลการจัดงานชา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559

15 = สัญญาอื่น ๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ม. 3 (22 ธ.ค. 59)
สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม. 5 (9 ส.ค. 2559)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน 5 เม.ย. 59
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 (19 ธ.ค. 59)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ม. 10 (26 ธ.ค. 59)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 9 (8 ส.ค. 59)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 10 (3 ส.ค. 59)
สัญญาซื้อขายท่อประปา ม. 1 (อังหล่อ) 11 พ.ย.59
 
footter