head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 10/2563 ถึง ที่ 14/2563
( ประกาศเมื่อ 25/05/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
( ประกาศเมื่อ 25/05/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....
( ประกาศเมื่อ 19/05/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อขอรับเครื่องหมาย DBD Registered สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์
( ประกาศเมื่อ 12/05/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
( ประกาศเมื่อ 01/05/2563 เปิดอ่าน 58 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
( ประกาศเมื่อ 29/04/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 21/04/2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
( ประกาศเมื่อ 02/04/2563 เปิดอ่าน 66 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
( ประกาศเมื่อ 30/03/2563 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
( ประกาศเมื่อ 12/03/2563 เปิดอ่าน 153 ครั้ง )

 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 download
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 download
 

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 20/05/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

( ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

การเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.06 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

( ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนและก่อสร้างถนน คศล. สายทางบ้านอาแบ ตำบลแม่สลองนอก - บ้านเล่าฝู่ ตำบลป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 03/04/2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนและก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านอาแบ ตำบลแม่สลองนอก-บ้านเล่าฝู่ ตำบลป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 18/03/2563 เปิดอ่าน 47 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายทางบ้านอาแบ ตำบลแม่สลองนอก - บ้านเล่าฝู่ ตำบลป่าตึง

( ประกาศเมื่อ 18/03/2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางกล่องหินเรียง Gabion Box ทางโค้ง บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ ๕

( ประกาศเมื่อ 06/03/2563 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางกล่องหินเรียง Gabion Box ทางโค้ง บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 19/02/2563 เปิดอ่าน 57 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนดรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 4

( ประกาศเมื่อ 23/01/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11

( ประกาศเมื่อ 23/01/2563 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
 


กิจกรรมตู้ปันสุข – ตู้แบ่งปัน เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563
[25 พ.ค. 2563]


กิจกรรมสุ่มตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านตัดผม เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563
[25 พ.ค. 2563]
 


กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
[25 พ.ค. 2563]


ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในตำบลแม่สลองนอก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 มีนาคม 2563
[25 พ.ค. 2563]
 
 

อ่าน

ตอบ

วันที่ี

 • In particular, Chinese stars
 • 27
  0
  11/03/2563
 • Even when he missed the green
 • 23
  0
  11/03/2563
 • Consumer response was not a joke.
 • 23
  1
  11/03/2563
 • It was his firm opinion that there was nothing
 • 26
  0
  20/02/2563
 • It feels like waiting for the time to return.
 • 26
  0
  20/02/2563
 • On the day of Pink's Day in LeMans
 • 28
  0
  20/02/2563
 • The people who were listening laughed.
 • 35
  0
  27/01/2563
 • Tommy was also tilting his ears and holding
 • 40
  0
  27/01/2563
 • When I first heard that the ax cut off his fingers and died
 • 125
  0
  15/09/2562
 • She was back at home to clean up the hotel
 • 106
  0
  15/09/2562
   
  มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้กองปุ๊ พลีชีพสยบจ่าคลั่งกราดยิงที่โคราช
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:48:08 นาที )
  ธพว. ชู สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชนสู้ โควิด-19
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:35:42 นาที )
  ครม.เห็นชอบเพิ่มอีก 1,575 อัตรากำลังโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง รองรับผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 4.6แสนคน
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:29:27 นาที )
  จังหวัดเชียงราย ปล่อยชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความรับรู้ บังคับใช้กฎหมาย
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:24:49 นาที )
  DSIลงพื้นที่ตรวจสอบต่างด้าวสวมสิทธิบัตรคนไทยทำธุรกิจ มีทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า 3,600 ล้านบาท
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 เวลา 17:07:34 นาที )
  กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย แจกจ่ายอาหารกลางวันจาก"รถครัวสนามปันสุข" ผักสดเก็บใหม่จากหมู่บ้านคลังอาหารต้นแบบ ทภ.3
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:59:12 นาที )
  เตือนอย่าหลงเชื่อ! ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะปลอม ยืนยัน! รัฐไม่มีการส่งเอสเอ็มเอสให้ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มไทยชนะ
  (อัพเดทล่าสุด วันที่ 26 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:43:28 นาที )
   
   
   


  นายสมบูรณ์ มาเยอะ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
   


  นายสันทัด จันทร์เพชร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก

  ขณะนี้เวลา ::
   
  รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ โทร. 087-1843622
  แผนที่เชียงราย GIS Map
   
   
   
   

  ท่านพอใจกับเว็บไซต์ของ
  อบต.แม่สลองนอก ในระดับใด  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  footter