head

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ

ภาพกิจกรรม

เว็บบอร์ด

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ประกาศเมื่อ 20/09/2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
( ประกาศเมื่อ 24/06/2564 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ 4/10/2562 เปิดอ่าน 81 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ 4/10/2562 เปิดอ่าน 70 ครั้ง )

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
( ประกาศเมื่อ 7/12/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ 2563
( ประกาศเมื่อ 7/12/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

เอกสารเผยแพร่ความรู้
( ประกาศเมื่อ 07/09/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

คู่มือวินัย
( ประกาศเมื่อ 07/09/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

พรบ.บริหารงานบุคคล
( ประกาศเมื่อ 07/09/2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
( ประกาศเมื่อ 08/07/2563 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )

 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 download
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.แม่สลองนอก ปี 2563 download
งบแสดงฐานะการเงิน 2563 download
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 download
 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสวรรค์ (ป๊อกอาข่า) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างฝากคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการโครงการก่อสร้างจำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 23/06/2564 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านปางวัว บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 63 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมผนังกันดินไหล่ทาง คสล. บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่จันหลวง - บ้านแม่เต๋อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )
 


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 (สร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล) ครั้งที่ 1
[23 ก.ค. 2564]


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[23 ก.ค. 2564]
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
[21 ก.ค. 2564]


อบต.แม่สลองนอกร่วมเยียมบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ
[12 ก.ค. 2564]
 
 

อ่าน

ตอบ

วันที่ี

 • 파라오카지노사이트ひ VMM789.COM ら마카오블랙잭룰
 • 0
  0
  19/09/2564
 • SM카지노주소ゅ VMM789.COM ぶ슬롯머신게임룰
 • 0
  0
  19/09/2564
 • JOKER123 สล็อตออนไลน์ JOKER GAMING สล็อตโจ๊กเกอร์
 • 4
  0
  16/09/2564
 • 카지노전략ゃ OM987.COM ぢ카지노따는법
 • 6
  0
  11/09/2564
 • 카지노확률れ OM987.COM ば해외온라인카지노
 • 4
  0
  11/09/2564
 • TS911 เปิดให้บริการคาสิโนออนไลน์ คาสิโนสดTS911 ตลอด 24 ชม.
 • 38
  0
  21/06/2564
 • เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้
 • 384
  0
  02/04/2562
 • รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์สวนน้ำ เครื่องเล่นสวนน้ำ สวนน้ำเป่าลม บ้านน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวนน้ำ ไม่ว่าจะเป็น ปั๊ม กรอง ทำความสะอาด บันไดสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งขายส่งชุดว่ายน้ำ ห่วงยาง และอุปกรณ์อื่น ๆ ทั่วประเทศไทยราคาย่อมเยาว์
 • 298
  0
  21/03/2562
 • จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคราะห์ ตะแกรงระบายน้ำ อุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นยางสนามแบตมินตัน พื้นยางสนามเด็กเล่น พื้นยางฟิตเนส
 • 386
  0
  21/03/2562
 • รับทำโมเดล
 • 571
  1
  05/12/2561
   
   
   
   


  นายสมบูรณ์ มาเยอะ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
   


  นายสันทัด จันทร์เพชร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก

  ขณะนี้เวลา ::
   
  รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ โทร. 087-1843622
  แผนที่เชียงราย GIS Map
   
   
   
   

  ท่านพอใจกับเว็บไซต์ของ
  อบต.แม่สลองนอก ในระดับใด  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  footter