head

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ

ภาพกิจกรรม

เว็บบอร์ด

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
( ประกาศเมื่อ 28/04/2564 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
( ประกาศเมื่อ 28/04/2564 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
( ประกาศเมื่อ 29/03/2564 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 25/02/2564 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน Covid-19
( ประกาศเมื่อ 17/02/2564 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
( ประกาศเมื่อ 22/01/2564 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ประกาศเมื่อ 28/12/2563 เปิดอ่าน 206 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
( ประกาศเมื่อ 22/12/2563 เปิดอ่าน 92 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ประกาศเมื่อ 18/12/2563 เปิดอ่าน 134 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 26/11/2563 เปิดอ่าน 282 ครั้ง )

 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 download
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.แม่สลองนอก ปี 2563 download
งบแสดงฐานะการเงิน 2563 download
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 download
 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5

( ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. พร้อมงานเรียงหินกล่องเกเบี้ยน บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 1)

( ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรื้อถอนและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมงานดินตัด บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักภานในหมู่บ้าน บ้านอาแบ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังชุมชนร้านสะดวกซื้อ(7-11) บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านแม่จันหลวง(แม่เต๋อ) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมงานดินตัด บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 02/04/2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 02/04/2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. พร้อมงานเรียงหินกล่องเกเบี้ยน บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 02/04/2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านแม่จันหลวง(แม่เต๋อ) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 26 ครั้ง )
 


วันที 20 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โดย ผู้บริหารฯ ปลัด อบต.และพนักงาน ได้ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สำนักงาน อบต. เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19)
[20 เม.ย. 2564]


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[5 เม.ย. 2564]
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำและสภาเยาวชนตำบลแม่สลองนอก (อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) สะท้อนปัญหาวัยรุ่น)
[5 เม.ย. 2564]


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[5 เม.ย. 2564]
 
 

อ่าน

ตอบ

วันที่ี

 • And when I looked
 • 64
  0
  28/12/2563
 • You must have known that Brooks
 • 60
  0
  28/12/2563
 • It doesn't look very similar
 • 63
  0
  28/12/2563
 • ufa44
 • 65
  0
  26/12/2563
 • ทางเข้าเล่น 1688
 • 65
  0
  10/12/2563
 • So I could cry and hang over to
 • 69
  0
  08/12/2563
 • However, Wally accepted the invitation
 • 49
  0
  08/12/2563
 • สนใจเล่น เสือมังกรออนไลน์ เช่น เกมไพ่ บาคาร่าออนไลน์ เบิก-ถอนง่าย เชื่อถือได้ที่นี่
 • 62
  1
  13/11/2563
 • หารายได้ที่บ้าน
 • 60
  0
  11/11/2563
 • แทงบอลออนไลน์ ยูฟ่า 889
 • 70
  0
  14/10/2563
   
   
   
   


  นายสมบูรณ์ มาเยอะ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
   


  นายสันทัด จันทร์เพชร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก

  ขณะนี้เวลา ::
   
  รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ โทร. 087-1843622
  แผนที่เชียงราย GIS Map
   
   
   
   

  ท่านพอใจกับเว็บไซต์ของ
  อบต.แม่สลองนอก ในระดับใด  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  footter