head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 31/07/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ 14/01/2562 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4
( ประกาศเมื่อ 03/07/2563 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4
( ประกาศเมื่อ 01/07/2563 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....
( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
( ประกาศเมื่อ 25/06/2563 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4
( ประกาศเมื่อ 15/06/2563 เปิดอ่าน 70 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
( ประกาศเมื่อ 02/06/2563 เปิดอ่าน 66 ครั้ง )

ประกาศเลื่อนประกาศผลสอบ
( ประกาศเมื่อ 29/05/2563 เปิดอ่าน 62 ครั้ง )

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 10/2563 ถึง ที่ 14/2563
( ประกาศเมื่อ 25/05/2563 เปิดอ่าน 55 ครั้ง )

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 download
รายงานรายจ่ายตามแผนงานสิ้นปี 2562 download
งบแสดงฐานะการเงิน 2562 download
งบทดลองหลังปิดบัญชี 2562 download
งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2562 download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 download
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 23/07/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ ๒ - บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 16/07/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ๒ ช่วง บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 16/07/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ ๕

( ประกาศเมื่อ 14/07/2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 01/07/2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ๒ ช่วง บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 26/06/2563 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ ๒ - บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 26/06/2563 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ

( ประกาศเมื่อ 17/06/2563 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )

เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ

( ประกาศเมื่อ 17/06/2563 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 17/06/2563 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )
 


โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[30 ก.ค. 2563]


โครงการคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพระธาตุสันติธรรม หมู่ที่4 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
[15 ก.ค. 2563]
 


โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์การบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บ้านป่าคาสามัคคี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
[9 ก.ค. 2563]


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
[3 ก.ค. 2563]
 
 

อ่าน

ตอบ

วันที่ี

 • จีคลับ บาคาร่าออนไลน์
 • 1
  0
  05/08/2563
 • ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • 12
  0
  24/07/2563
 • Singgichi loved to imagine the customer's job
 • 20
  0
  11/07/2563
 • The man nodded,"Oh,"with his eyes closed.
 • 15
  0
  11/07/2563
 • Then he yawned like he was sleepy.
 • 14
  0
  11/07/2563
 • The man's face didn't have any memory
 • 15
  0
  11/07/2563
 • Isn't it counting? After all
 • 16
  0
  11/07/2563
 • Celebrity Habits Beethoven.
 • 37
  0
  12/06/2563
 • It means a comprehensive collection of various services.
 • 43
  0
  12/06/2563
 • Directs through the computer screen to the room
 • 45
  0
  12/06/2563
   
   
   
   


  นายสมบูรณ์ มาเยอะ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก
   


  นายสันทัด จันทร์เพชร
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สลองนอก

  ขณะนี้เวลา ::
   
  รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์ โทร. 087-1843622
  แผนที่เชียงราย GIS Map
   
   
   
   

  ท่านพอใจกับเว็บไซต์ของ
  อบต.แม่สลองนอก ในระดับใด  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  footter