head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
คณะบริหาร
สมาชิกสภา อบต
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
   
สำนักงานปลัต
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ศึกษาดูงานย่านการค้า
  พาณิชย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สนับสนุนการพัฒนาย่านการค้าชาแม่สลอง จัดศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2553 ณ ตลาด 100 ปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  การศึกษาดูงานมีสาระสำคัญประเด็นการบริหารจัดการ ประกอบด้วย เรื่องราวในอดีต ปัจจัยผลักดันในการอนุรักษ์ แนวคิดและการดำเนินงานในการอนุรักษ์ "ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา" โดยคณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจะได้นำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งต่อไป
  นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมบ้านควายไทย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี

< ย้อนกลับ
 
footter