head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
เชิญชมและร่วมกิจกรรม
พื้นที่ตำบลแม่สลองนอกหรือดอยแม่สลอง  นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายอีกแห่งหนึ่งอันเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยชุมชนที่ตั้งบนดอยสูง มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้กว้างไกล  มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมาก และเป็นช่วงที่สวยงามด้วยดอกซากุระบานสะพรั่งและสีสันของต้นไม้เปลี่ยนสีแต่งแต้มยอดดอย  อีกทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรียวัตถุในดินจึงทำให้เป็นแหล่งปลูกชาที่ดี  มีไร่ชาและโรงงานแปรรูปใบชา สามารถผลิตชาชั้นดีจำหน่ายในพื้นที่และส่งขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี้ในพื้นที่ยังสามารถปลูกพืชผัก  ไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายชนิด  ประกอบกับวิถีชีวิตชนเผ่ากว่า 7 ชนเผ่าที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางขึ้นมาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่า  พร้อมจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี  

จึงเป็นที่มาของการจัดเทศกาล ชิมชา  ซากุระบาน  อาหารชนเผ่า  ดอยแม่สลอง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้  นับเป็นครั้งที่ ๑๕  ด้วยความร่วมมือของอำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งร่วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวบนดอยแม่สลองอย่างต่อเนื่อง  ตามนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก

เชิญเที่ยวเทศกาล ชิมชา  ซากุระบาน  อาหารชนเผ่า  ดอยแม่สลอง ครั้งที่ ๑๕ เริ่มวันอังคารที่ ๒๘ธันวาคม  ๒๕๕๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔   สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติคีรี  ต.แม่สลองนอก  อ.แม่ฟ้าหลวง 
 จ.เชียงราย  ในวันพิธีเปิด ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๓  ขบวนชนเผ่าแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าบนดอยแม่สลอง  ตลอดการจัดงานชมนิทรรศการชาและการเกษตรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริ  และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ชา กาแฟและผลไม้อบ) กิจกรรมน่าสนใจอื่นๆ หมุนเวียนแต่ละวันประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า ๗ ชนเผ่า ประกอบด้วย จีนยูนนาน อาข่า ลาหู่ ลัวะ เมี้ยน ลีซู และไทยใหญ่  กิจกรรมการประกวด ได้แก่ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดไก่ดำสายพันธุ์ฟ้าหลวง/ชี้ฟ้า  และอื่นๆที่น่าสนใจ  รวมถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมลานบ้านชนเผ่า  เช่น โล้ชิงช้า  ชิงช้าชนเผ่า

----------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ๐๕๓-๗๖๕๑๒๙ หรือดูข้อมูลที่ www.maesalongnok.go.th< ย้อนกลับ
 
footter