head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ 24 มิถุนายน 2558ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

........... .......... ..........                                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

                             เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน  13  โครงการ

                                      ******************************************************

                         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน  13  โครงการ  ดังนี้

               1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นที่รับทางโค้ง บ้านสันติคีรี หมู่ที่  1  ด้วยขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่รับทางโค้งไม่น้อยกว่า 327.35 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบริเวณหน้าวัดสันติคีรี พิกัดที่ NC 653302      ไปตามเส้นทางเหล่าจงใส หมูที่1 ตำบลแม่สลองนอก   อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด  พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 174,000.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)

                2. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านอาแบ-บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ด้วยขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง  สายทางบ้านอาแบ-บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2  เชื่อมต่อถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณพิกัดที่  NC 725267 ถึงบริเวณพิกัดที่  NC 726267        ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย   ตามแบบที่  องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด   พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลาง  257,000.-  บาท (-สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)

                3. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นที่รับทางโค้ง บ้านเล่าสิบ

หมู่ที่ 3 (ป่าไม้อุทิศ) ด้วยขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่รับทางโค้งไม่น้อยกว่า  474.09 ตารางเมตร  สถานที่ก่อสร้าง  เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  พิกัดที่  NC 789292   ถึงพิกัดที่ NC 790293  บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ 3 (ป่าไม้อุทิศ)           ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  ตามแบบที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก กำหนด  พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ   จำนวน     1 ป้าย  ราคากลาง  218,000.-  บาท  (-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)     

                  4. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นที่รับทางโค้ง บ้านธาตุ

หมู่ที่ 4 ด้วยขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่รับทางโค้งไม่น้อยกว่า 460.70 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณพิกัดที่ NC 700284 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC 700286บ้านธาตุ หมู่ที่ 4  ตำบลแม่สลองนอก   อำเภอแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย   ตามแบบที่   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด  พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  จำนวน    1 ป้าย  ราคากลาง  227,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)

                    5. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพื้นที่รับทางโค้ง บ้านป่าคาสุขใจ

 หมู่ที่  5  ด้วยขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่รับทางโค้งไม่น้อยกว่า 422.97 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ภายในหมู่บ้าน พิกัดที่ NC 662262  ถึงบริเวณ พิกัดที่ NC 661262 บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5   ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ตามแบบที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด  พร้อมป้ายมาตรฐาน  จำนวน 1 ป้าย  ราคากลาง  213,000.-  บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)

               6. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นที่รับทางโค้ง บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5  ด้วยขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  11.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่รับทางโค้งไม่น้อยกว่า 104.53 ตารางเมตร  สถานที่ก่อสร้าง   เริ่มจากเชื่อมต่อถนน  คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม   บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน   ถึง   เชื่อมต่อสายหลักภายในหมู่บ้านป่าคาสุขใจ    หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก กำหนด ราคากลาง 52,000.- บาท  (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)

                7. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นที่รับทางโค้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 6  ด้วยขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 131.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่รับทางโค้งไม่น้อยกว่า 396.00  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง  เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม    บริเวณพิกัดที่  NC  682289 ถึงทางแยกไปบ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 บริเวณพิกัดที่ NC 683288   บ้านกลาง   หมู่ที่  6  ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  ตามแบบที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลาง 201,000.- บาท  (-สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน.-)

                8. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นที่รับทางโค้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วยขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่รับทางโค้งไม่น้อยกว่า 292.68 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากเชื่อมต่อถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม บริเวณพิกัดที่  NC 716258 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC 715259 บ้านอาแบ หมู่ที่ 7  ตำบลแม่สลองนอก   อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย   ตามแบบที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด   พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ   จำนวน   1 ป้าย  ราคากลาง  151,000.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)

                   9. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป๊อก2)  ด้วยขนาดกว้าง 4.00  เมตร   ยาว   128.00   เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  512.00  ตารางเมตร   สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  บริเวณพิกัดที่           NC  705269  ถึงบริเวณพิกัดที่  NC 706270   บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป๊อก 2 )    ตำบลแม่สลองนอก   อำเภอแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย  ตามแบบที่  องค์การบริหาร  ส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด      พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 264,000.-บาท (-สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)

                  10.  โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง  ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9      (ป๊อกอาข่า) กว้างเฉลี่ย 12.22  เมตร ยาวเฉลี่ย 15.88 เมตร หนา 0.10 เมตร รูปทรงหลายเหลี่ยมตามแบบกำหนดหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.03 ตารางเมตร   สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณลานกิจกรรมหน้าร้านค้าสหกรณ์ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ป๊อกอาข่า) ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด ราคากลาง 66,500.-บาท(-หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน.-)

       11. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแม่เต๋อ  หมู่ที่  10  ด้วยขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว   120.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  480.00 ตารางเมตร   สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านแม่เต๋อ – แม่จันหลวง เริ่มจากหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เต๋อ บริเวณพิกัดที่ NC 632309   ไปตามเส้นทางบ้านแม่จันหลวง     หมู่ที่ 10  ตำบลแม่สลองนอก            อำเภอแม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย   ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด   พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  จำนวน  1  ป้าย   ราคากลาง 251,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)

                  12. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 ด้วยขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร   สถานที่ก่อสร้าง  เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  บริเวณ พิกัดที่ NC 654312 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC 653312 บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด  พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลาง 227,000.-  บาท  (-สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)

                 13. โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ด้วยขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 471.00 ตารางเมตร  สถานที่ก่อสร้าง  เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  บริเวณ พิกัดที่ NC 655282 ถึงบริเวณพิกัดที่ NC 653283 บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบ         ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด  พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลาง 260,000.-  บาท  (-สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน.-)         

                   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

     1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                  5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในแต่ละโครงการ วงเงินไม่น้อยกว่า  ดังนี้

                       5.1   โครงการที่  1   วงเงินไม่น้อยกว่า     69,600.- บาท

                       5.2   โครงการที่  2   วงเงินไม่น้อยกว่า     102,800.- บาท    

                       5.3   โครงการที่  3   วงเงินไม่น้อยกว่า    87,200.- บาท 

                       5.4   โครงการที่  4   วงเงินไม่น้อยกว่า    90,800.- บาท 

                       5.5   โครงการที่  5   วงเงินไม่น้อยกว่า    85,200.- บาท 

                       5.6   โครงการที่  6   วงเงินไม่น้อยกว่า     20,800.- บาท

                       5.7   โครงการที่  7   วงเงินไม่น้อยกว่า     80,400.- บาท

                       5.8   โครงการที่  8   วงเงินไม่น้อยกว่า     60,400.- บาท

                       5.9   โครงการที่  9   วงเงินไม่น้อยกว่า    105,600.- บาท

                       5.10 โครงการที่  10  วงเงินไม่น้อยกว่า    26,600.- บาท

                     5.11 โครงการที่  11  วงเงินไม่น้อยกว่า    100,400.- บาท                                                                                                                      

                     5.12 โครงการที่  12  วงเงินไม่น้อยกว่า    90,800.- บาท

                     5.13 โครงการที่  13  วงเงินไม่น้อยกว่า    104,000.- บาท                                                                                                                                                                                                                

                    และเป็นผลงานในหนึ่งสัญญาที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  พร้อมฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันที่  8   กรกฎาคม2558   ระหว่างเวลา   13.00  น.   ถึง   16.30  น.  โดยพร้อมเพรียงกัน   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล   แม่สลองนอก

      การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคา  ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและหรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก        จะถือว่าผู้ซื้อ   เอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่   ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ   ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรค  และแก้ปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิด  และหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้  กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกในภายหลังไม่ได้

               กำหนดยื่นซองเสนอราคา   ตั้งแต่วันที่  24  มิถุนายน  2558  ถึงวันที่  7  กรกฎาคม  2558                ณ  กองคลัง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก  เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  และวันที่    8 กรกฎาคม 2558  ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการซื้อหรือการจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง)  เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  9  กรกฎาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 .  เป็นต้นไป  ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง)    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ ในราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกระหว่างวันที่ 24  มิถุนายน 2558  ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  และ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558  ณ  สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง) หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข 0-5376-5129  ในวันและเวลาราชการ

                             ประกาศ   ณ  วันที่   24   เดือน  มิถุนายน  พ..  2558

                            

 

                                                                (นายสมบูรณ์  มาเยอะ)

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก< ย้อนกลับ
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น