head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางและป้องกันดินสไลด์ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10


 
 
 
                                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน  1 โครงการ
                                      ******************************************************
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  โครงการขยายไหล่ทางและป้องกันดินสไลด์ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10 งานดิน จำนวน 73.15 ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวน 20.00  เมตร งานตอกเข็มไม้ยูคา   จำนวน   365   ท่อน   สถานที่ก่อสร้าง   สายทางบ้านแม่จันหลวง   หมู่ 10   ต.แม่สลองนอก    อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามแบบที่   อบต.กำหนด    พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 190,000.-บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
          3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในแต่ละโครงการ วงเงินไม่น้อยกว่า  76,000.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน           และเป็นผลงานในหนึ่งสัญญาที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  พร้อมฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันที่  16  กันยายน 2558   ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและหรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรค  และแก้ปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิด  และหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้ กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกในภายหลังไม่ได้
               กำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่  3  กันยายน 2558 ถึงวันที่  16  กันยายน 2558 ณ กองคลัง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก  เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  และวันที่    17กันยายน 2558  ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง  ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง)  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ใน
วันที่   18    กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการซื้อหรือ การจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง)
 
 
 
 
  
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้  ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ระหว่างวันที่   3   กันยายน 2558 ถึงวันที่  16   กันยายน  2558  และวันที่  17   กันยายน 2558  ณ  สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการซื้อหรือการจ้าง                  ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข                           0-5376-5129 ในวันและเวลาราชการ
 
                             ประกาศ  ณ วันที่    3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
                            
                                                     
 
                                                      (นายสมบูรณ์ มาเยอะ)
                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก


< ย้อนกลับ
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น