head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

........... .......... ..........  

 

 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก  ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

***************************

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    โครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 21.50 เมตร สูง 8.70 เมตร จำนวน 1 หลัง   สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  ตามแบบที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกกำหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  จำนวน   1   ป้าย ราคากลาง 3,242,000.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ

                    3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                    4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม  ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   6. ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามมติ ครม.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับ-จ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

                   6.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   6.3 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

 

 

-2-

 

                    7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

                    8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  648,400.-บาท ( หกแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก  เชื่อถือ                   9. การดูสถานที่  ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ด้วยตนเอง   โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ  ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน    จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2559  ระหว่างเวลา  10.00 น. – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่    24 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป

                   กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  4  มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา  10.00   ถึง  12.00  .  

ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่  10  มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. - 12.00 น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้ในราคา  ชุดละ  3,000  บาท  ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ระหว่างวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2559 

ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2559   และในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2559  ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการ   ซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ( ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ) หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   0-5376-5129    หรือดูรายละเอียดได้ที่   www.maesalongnok.go.th  และ www. gprocurement.go.th  ในวันและเวลาราชการ

           

ประกาศ    วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ..2559 

 

 

                                                           

                                      (นายสมบูรณ์  มาเยอะ)

                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก< ย้อนกลับ
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น