head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

( ประกาศเมื่อ 29/03/2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/02/2564 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 17/02/2564 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ ตำบลแม่สลองนอก แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน

( ประกาศเมื่อ 22/01/2564 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 28/12/2563 เปิดอ่าน 188 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/12/2563 เปิดอ่าน 79 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 18/12/2563 เปิดอ่าน 123 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 26/11/2563 เปิดอ่าน 266 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/10/2563 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 77 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 84 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/09/2563 เปิดอ่าน 83 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 95 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงาน ให้ไปติดต่อขอใบอนุญาตทำงานที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 27/08/2563 เปิดอ่าน 98 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.63 ถึง วันที่ 24 ก.ย.63)

( ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน 107 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 18/08/2563 เปิดอ่าน 103 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 13/08/2563 เปิดอ่าน 118 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 31/07/2563 เปิดอ่าน 125 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 14/01/2562 เปิดอ่าน 107 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 03/07/2563 เปิดอ่าน 185 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/07/2563 เปิดอ่าน 152 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/06/2563 เปิดอ่าน 148 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/06/2563 เปิดอ่าน 137 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 15/06/2563 เปิดอ่าน 165 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 02/06/2563 เปิดอ่าน 186 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 29/05/2563 เปิดอ่าน 161 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/05/2563 เปิดอ่าน 169 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/05/2563 เปิดอ่าน 173 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 19/05/2563 เปิดอ่าน 152 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 | สุดท้าย
 
footter