head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 


( ประกาศเมื่อ 24/09/2562 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๓๓๑ รายการ ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

( ประกาศเมื่อ 24/07/2562 เปิดอ่าน 144 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/06/2562 เปิดอ่าน 71 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 20/06/2562 เปิดอ่าน 75 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 83 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/05/2562 เปิดอ่าน 135 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 15/05/2562 เปิดอ่าน 109 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/03/2562 เปิดอ่าน 118 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 01/03/2562 เปิดอ่าน 103 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 27/02/2562 เปิดอ่าน 192 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/02/2562 เปิดอ่าน 170 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/01/2562 เปิดอ่าน 211 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 24/01/2562 เปิดอ่าน 133 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 14/01/2562 เปิดอ่าน 204 ครั้ง )
( ประกาศเมื่อ 08/01/2562 เปิดอ่าน 120 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 07/01/2562 เปิดอ่าน 140 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 166 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 154 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 175 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 30/10/2561 เปิดอ่าน 213 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 25/10/2561 เปิดอ่าน 256 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/10/2561 เปิดอ่าน 155 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 08/10/2561 เปิดอ่าน 344 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 03/09/2561 เปิดอ่าน 193 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 10/07/2561 เปิดอ่าน 240 ครั้ง )

เจตจำนงสุจริต ของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 11/06/2561 เปิดอ่าน 216 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 22/02/2561 เปิดอ่าน 419 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

( ประกาศเมื่อ 25/01/2561 เปิดอ่าน 576 ครั้ง )( ประกาศเมื่อ 11/12/2560 เปิดอ่าน 352 ครั้ง )หน้าที่ :: [1] 2 3 4 | สุดท้าย
 
footter