head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสวรรค์ (ป๊อกอาข่า) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างฝากคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการโครงการก่อสร้างจำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 23/06/2564 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านปางวัว บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 75 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมผนังกันดินไหล่ทาง คสล. บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 54 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่จันหลวง - บ้านแม่เต๋อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณพื้นที่รับทางโค้ง ถนน คสล. สายทางบ้านอาแบ - บ้านเล่าฟู่ บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 69 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำและปรับปรุงทำนบดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำล้นและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทางภายในหมู่บ้านป่าไม้อุทิศ บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านป่าไม้อุทิศ บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในชุมชนโหล่วจางชน บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 47 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมชนบ้านอังหล่อ - ชุมชนบ้านโหล่วจางชน บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรื้อถอนและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล.พร้อมงานดินตัด บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 17/05/2564 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 17/05/2564 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.พร้อมงานเรียงหินกล่องเกเบี้ยน บ้านป่าคาสามัคี หมู่ที่ 8 (ป๊อก1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 17/05/2564 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 62 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. พร้อมงานเรียงหินกล่องเกเบี้ยน บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 1)
( ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 54 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรื้อถอนและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมงานดินตัด บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 51 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักภานในหมู่บ้าน บ้านอาแบ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังชุมชนร้านสะดวกซื้อ(7-11) บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 55 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านแม่จันหลวง(แม่เต๋อ) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 58 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมงานดินตัด บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 02/04/2564 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 02/04/2564 เปิดอ่าน 56 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
footter