head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 29/06/2565 เปิดอ่าน 26 ครั้ง )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสุขใจ (จะบูสี) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 29/06/2565 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสุขใจ (จะบูสี) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 21/06/2565 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 21/06/2565 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชุมชนหลังเซเว่น บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 21/04/2565 เปิดอ่าน 63 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชุมชนหลังเซเว่น บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 04/04/2565 เปิดอ่าน 60 ครั้ง )
ปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชุมชนหลังเซเว่น บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 25/03/2565 เปิดอ่าน 65 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำ อาคารกรองน้ำ บ้านสันติคีรีหมู่ที่ 1(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด คสล. และฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัน คสล.2 บ่อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 66 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองนอก ถึงบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 07/03/2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด คสล. และฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 70 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัน คสล.2 บ่อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำ อาคารกรองน้ำ บ้านสันติคีรีหมู่ที่ 1(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 351 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองนอก ถึงบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ฉบั
( ประกาศเมื่อ 15/02/2565 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองนอก ถึงบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 09/02/2565 เปิดอ่าน 74 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 123 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 124 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 127 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 141 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสวรรค์ (ป๊อกอาข่า) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 119 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างฝากคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 126 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 121 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 123 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการโครงการก่อสร้างจำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 23/06/2564 เปิดอ่าน 158 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านปางวัว บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 200 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมผนังกันดินไหล่ทาง คสล. บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 149 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่จันหลวง - บ้านแม่เต๋อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 145 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณพื้นที่รับทางโค้ง ถนน คสล. สายทางบ้านอาแบ - บ้านเล่าฟู่ บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 167 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
footter