head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอล บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 27/09/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอล บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 16/09/2565 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอล บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 5/09/2565 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 29/06/2565 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสุขใจ (จะบูสี) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 29/06/2565 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสุขใจ (จะบูสี) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 21/06/2565 เปิดอ่าน 42 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 21/06/2565 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชุมชนหลังเซเว่น บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 21/04/2565 เปิดอ่าน 78 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชุมชนหลังเซเว่น บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 04/04/2565 เปิดอ่าน 74 ครั้ง )
ปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชุมชนหลังเซเว่น บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 25/03/2565 เปิดอ่าน 80 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำ อาคารกรองน้ำ บ้านสันติคีรีหมู่ที่ 1(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 80 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด คสล. และฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 77 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัน คสล.2 บ่อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 18/03/2565 เปิดอ่าน 85 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองนอก ถึงบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 07/03/2565 เปิดอ่าน 83 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด คสล. และฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดเหล็กตะแกรง พร้อมบ่อพัน คสล.2 บ่อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำ อาคารกรองน้ำ บ้านสันติคีรีหมู่ที่ 1(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 364 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองนอก ถึงบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ฉบั
( ประกาศเมื่อ 15/02/2565 เปิดอ่าน 99 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองนอก ถึงบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 09/02/2565 เปิดอ่าน 87 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 133 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 136 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 138 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 153 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาสวรรค์ (ป๊อกอาข่า) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 131 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างฝากคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 137 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 135 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 134 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการโครงการก่อสร้างจำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 23/06/2564 เปิดอ่าน 175 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านปางวัว บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 213 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | สุดท้าย
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น