head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำและปรับปรุงทำนบดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำล้นและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 147 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทางภายในหมู่บ้านป่าไม้อุทิศ บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 153 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านป่าไม้อุทิศ บ้านเล่าสิบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 159 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในชุมชนโหล่วจางชน บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 158 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมชนบ้านอังหล่อ - ชุมชนบ้านโหล่วจางชน บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 27/05/2564 เปิดอ่าน 158 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรื้อถอนและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล.พร้อมงานดินตัด บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 17/05/2564 เปิดอ่าน 155 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 17/05/2564 เปิดอ่าน 162 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.พร้อมงานเรียงหินกล่องเกเบี้ยน บ้านป่าคาสามัคี หมู่ที่ 8 (ป๊อก1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 17/05/2564 เปิดอ่าน 152 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 179 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. พร้อมงานเรียงหินกล่องเกเบี้ยน บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 1)
( ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 167 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรื้อถอนและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมงานดินตัด บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 165 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักภานในหมู่บ้าน บ้านอาแบ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 176 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังชุมชนร้านสะดวกซื้อ(7-11) บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 174 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านแม่จันหลวง(แม่เต๋อ) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 169 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมงานดินตัด บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 02/04/2564 เปิดอ่าน 183 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 02/04/2564 เปิดอ่าน 176 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. พร้อมงานเรียงหินกล่องเกเบี้ยน บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 02/04/2564 เปิดอ่าน 188 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านแม่จันหลวง(แม่เต๋อ) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 199 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังชุมชนร้านสะดวกซื้อ(7-11) บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-biddin
( ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 187 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักภานในหมู่บ้าน บ้านอาแบ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 205 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 8/03/2564 เปิดอ่าน 206 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำและงานวางท่อระบายน้ำ ซอมชุมชนหลังร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นฯ) บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 8/03/2564 เปิดอ่าน 184 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านแม่จันหลวง (แม่เต๋อ) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 8/03/2564 เปิดอ่าน 197 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด คสล. บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 8/03/2564 เปิดอ่าน 204 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด คสล. บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 8/03/2564 เปิดอ่าน 198 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 8/03/2564 เปิดอ่าน 194 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 28/09/2563 เปิดอ่าน 269 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาแบ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 28/09/2563 เปิดอ่าน 278 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 (ป็อก 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23/09/2563 เปิดอ่าน 278 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
footter