head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะอนุสรณ์สถานฯ บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 12/11/2562 เปิดอ่าน 571 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 12/11/2562 เปิดอ่าน 591 ครั้ง )
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 06/11/2562 เปิดอ่าน 563 ครั้ง )
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกลาง หมู่ที่ 6 - บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 06/11/2562 เปิดอ่าน 577 ครั้ง )
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 25/10/2562 เปิดอ่าน 669 ครั้ง )
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานออกกำลังกาย สวนสาธารณะอนุสรณ์สถานฯ บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 25/10/2562 เปิดอ่าน 656 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง แบบวิธี e-bidding จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน 658 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน 579 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23/07/2562 เปิดอ่าน 644 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 15/07/2562 เปิดอ่าน 648 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๙ (ป็อกอาข่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 15/07/2562 เปิดอ่าน 664 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอาแหละ - บ้านเล่าสิบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 03/07/2562 เปิดอ่าน 631 ครั้ง )
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแบ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 02/07/2562 เปิดอ่าน 773 ครั้ง )
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 613 ครั้ง )
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๙ (ป็อกอาข่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 699 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง แบบวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/06/2562 เปิดอ่าน 666 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง แบบวิธี e-bidding จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/06/2562 เปิดอ่าน 743 ครั้ง )
เปิดเผยราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านอาแหละ-บ้านเล่าสิบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
( ประกาศเมื่อ 14/06/2562 เปิดอ่าน 697 ครั้ง )
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านอาแหละ-บ้านเล่าสิบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 14/06/2562 เปิดอ่าน 697 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโบสถ์คริสแม่เต๋อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 11/04/2562 เปิดอ่าน 721 ครั้ง )
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอาแหละ-บ้านเล่าสิบ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 11/04/2562 เปิดอ่าน 706 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอาแหละ- บ้านเล่าสิบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E03/2562 และเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01
( ประกาศเมื่อ 28/03/2562 เปิดอ่าน 677 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโบสถ์คริสแม่เต๋อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E04/2562 และเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01
( ประกาศเมื่อ 28/03/2562 เปิดอ่าน 692 ครั้ง )
การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบ บก.06 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 28/02/2562 เปิดอ่าน 779 ครั้ง )
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 28/02/2562 เปิดอ่าน 894 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงาน อบต.แม่สลองนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขโครงการ E01/2562
( ประกาศเมื่อ 15/01/2562 เปิดอ่าน 776 ครั้ง )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเ
( ประกาศเมื่อ 13/11/2561 เปิดอ่าน 872 ครั้ง )
การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบ บก.06 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.แม่สลองนอก,ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่ราบสูง และเด็กในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก
( ประกาศเมื่อ 09/11/2561 เปิดอ่าน 913 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 25/10/2561 เปิดอ่าน 874 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
footter