head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศราคากลางก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ วิธีตกลงราคา
( ประกาศเมื่อ 27/07/2560 เปิดอ่าน 1498 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างตกลงราคา จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 17/07/2560 เปิดอ่าน 1170 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงนอน ศพด.บ้านพนาสวรรค์ ม.9
( ประกาศเมื่อ 21/07/2560 เปิดอ่าน 938 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาโครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13
( ประกาศเมื่อ 20/07/2560 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงนอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ หมู่ 9 และ โครงการจ้างเหมารื้อถอนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13
( ประกาศเมื่อ 05/07/2560 เปิดอ่าน 1018 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.แม่จันหลวง หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 06/06/2560 เปิดอ่าน 1124 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/05/2560 เปิดอ่าน 1105 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันดินสไลด์อาคารสำนักงาน (อาคาร 2)
( ประกาศเมื่อ 22/05/2560 เปิดอ่าน 1053 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านใหม่สันติ (ปางวัว) หมู่ที่ 12
( ประกาศเมื่อ 22/05/2560 เปิดอ่าน 1022 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. 6 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/04/2560 เปิดอ่าน 1112 ครั้ง )
ประกาศราคากลางตกลงราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สนง. อบต.แม่สลองนอก (ชั้นบนและชั้นล่าง)
( ประกาศเมื่อ 13/03/2560 เปิดอ่าน 1070 ครั้ง )
ประกาศราคากลางตกลงราคา 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/02/2560 เปิดอ่าน 1139 ครั้ง )
ประกาศ ผล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 07/12/2559 เปิดอ่าน 1114 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 23/11/2559 เปิดอ่าน 1083 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ตกลงราคาก่อสร้าง 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/11/2559 เปิดอ่าน 1152 ครั้ง )
ประกาศผลการจัดประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อท่อประปา หมู่่ 1
( ประกาศเมื่อ 28/10/2559 เปิดอ่าน 1120 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถังเก็บน้ำและรางระบายน้ำ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 รายการ
( ประกาศเมื่อ 30/09/2559 เปิดอ่าน 1137 ครั้ง )
ประกาศประมูลจัดซื้อท่อประปา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
( ประกาศเมื่อ 26/09/2559 เปิดอ่าน 1132 ครั้ง )
ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/08/2559 เปิดอ่าน 1184 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง โดยวิธีตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 29/07/2559 เปิดอ่าน 1119 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/07/2559 เปิดอ่าน 1077 ครั้ง )
ประการผลผู้ชนะ โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติคีรี ม.1
( ประกาศเมื่อ 07/07/2559 เปิดอ่าน 1195 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
( ประกาศเมื่อ 28/06/2559 เปิดอ่าน 1222 ครั้ง )
ประกาศราคากลาง ตกลงราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. และบ่อพัก คสล. ม.1
( ประกาศเมื่อ 21/06/2559 เปิดอ่าน 1055 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุ ถึงบ้านอาแบ จำนวน 9 ช่วง
( ประกาศเมื่อ 01/06/2559 เปิดอ่าน 1219 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านธาตุ-อาแบ จำนวน 9 ช่วง
( ประกาศเมื่อ 10/05/2559 เปิดอ่าน 1188 ครั้ง )
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/03/59 เปิดอ่าน 1271 ครั้ง )
ประกาศราคากลางตกลงราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/03/59 เปิดอ่าน 1328 ครั้ง )
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.แม่สลองนอก
( ประกาศเมื่อ 18/03/2559 เปิดอ่าน 1238 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 | สุดท้าย
 
footter