head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน
( ประกาศเมื่อ 12/02/2559 เปิดอ่าน 1135 ครั้ง )
โครงการก่อสร้าง 7 โครงการ (ตกลงราคา)
( ประกาศเมื่อ 22/01/2559 เปิดอ่าน 1399 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.2)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 1073 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.2)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 1146 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด.1)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 1131 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.2)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 1065 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.1)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 1030 ครั้ง )
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.1)
( ประกาศเมื่อ 15/01/2559 เปิดอ่าน 681 ครั้ง )
ประกาศผลตกลงราคา 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/11/2558 เปิดอ่าน 1089 ครั้ง )
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/11/2558 เปิดอ่าน 1100 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางและป้องกันดินไสด์
( ประกาศเมื่อ 22/09/2558 เปิดอ่าน 1085 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ทางและป้องกันดินสไลด์ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 03/09/2558 เปิดอ่าน 1124 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมา 13 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 13/07/2558 เปิดอ่าน 1060 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ 24 มิถุนายน 2558
( ประกาศเมื่อ 24/06/2558 เปิดอ่าน 1126 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01/04/2558 เปิดอ่าน 1073 ครั้ง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 16/03/2558 เปิดอ่าน 1019 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาแบม.7-บ้านเล่าฟู่ ต.ป่าตึง
( ประกาศเมื่อ 12/03/2558 เปิดอ่าน 1171 ครั้ง )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางบ้านอาแบ ม.7-บ้านเล่าฟู๋ ต.ป่าตึง
( ประกาศเมื่อ 12/03/2558 เปิดอ่าน 858 ครั้ง )
ประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 16/02/2558 เปิดอ่าน 1024 ครั้ง )
ประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
( ประกาศเมื่อ 16/02/2558 เปิดอ่าน 1055 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคา เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/02/2558 เปิดอ่าน 1078 ครั้ง )
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/01/2558 เปิดอ่าน 1023 ครั้ง )
ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)ก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 11 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18/01/2558 เปิดอ่าน 1021 ครั้ง )
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 14/01/2558 เปิดอ่าน 902 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านธาตุ หมูที่ 4
( ประกาศเมื่อ 21/11/2557 เปิดอ่าน 999 ครั้ง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 06/11/2557 เปิดอ่าน 1053 ครั้ง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 06/11/2557 เปิดอ่าน 1020 ครั้ง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านธาตุ หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 06/11/2557 เปิดอ่าน 739 ครั้ง )
ประกาศผล สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ประกาศเมื่อ 23/09/2557 เปิดอ่าน 1063 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 | สุดท้าย
 
footter