:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นางจารุวรรณ กิตติศพท์ธารา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่สลองนอก
โทร 086-1894280