:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมเกียรติ เณรแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
โทร.081-0432942
นางสาวพิมลพัชร บัวเชื้อ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.086-5892504
นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร.089-9578619
นางจิรภัทร์ พุฒมาลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.081-4742321
นายประทวน พรมเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.081-8872436
นายบำรุง ศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.087-3050544
นายสุชล ใสสีสูบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.093-0471820
นายอาณัติ วงค์สถาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.095-6399899
นายมานัส จันทร์คำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.089-4605633
นายพรพิษณุ วงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.084-4940900
นายสมศักดิ์ โมราลักษณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.083-8690604
นายสุดใจ อินทร์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.087-2016371
ร้อยตรีสันติ ฟ้ากระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.081-0713159