:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

กองคลัง
นางศันสนีย์ ไอศวรรยานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมุฑิตา บุญญานุพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวทิวาวรรณ จันทร์ใด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฐิติมา ทาวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศุภนิช ชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชลิต สุขสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุชาวดี เทพรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิญาดา ธรรมนูญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี