:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

กองการศึกษา
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัด อบต.แม่สลองนอก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอารีวรรณ คันศร
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านป่าคาสุขใจ)
นางสาวกุหลาบ เชอมือ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านอาเบ)
นางสาวเรืองวิไล เชอมือ
ครู ค.ศ.2 (ศฑโ.บ้านพนาสวรรค์)
นางเสาวรักษ์ คำภิละ
ครู ค.ศ.2 (ศพด.บ้านธาตุ)
นางสาวรุ่งนภา สว่างถาวรกุล
ครู ค.ศ.1 (ศพด.บ้านธาตุ)
นายณัฐพงศ์ อุดปิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุชุญา จิระภัทรธร
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านสันติคีรี
นางสาววิไลวรรณ ลีธานุกุล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันติคีรี
นางสาวเกตุมณี มาเยอะ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านสันติคีรี
นางสาวกาญจนา อ้วยเยอะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ศพด.บ้านสันติคีรี)
นางสาวพิมลรัตน์ ยิ่งยศวิบูลย์กุล
ผู้ดูแลเด้ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านธาตุ
นางสาวจุฬาภรณ์ กัลยา
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านป่าคาสุขใจ
นางสาวเขมิกา รุ่งลักษมี
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านอาเบ
นางสาวสุวิจิตรา เดชรส
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านป่าคาสามัคคี
นางเจนจิรา คงคาศักดา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าคาสามัคคี
นางสาวภัสรา แซ่จ๋าว
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านพนาสวรรค์
นางสาวศิริพร อภิวัฒน์กิจรัตนา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพนาสวรรค์
นางสาวชนิสรา มาเยอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ศพด.บ้านพนาสวรรค์)
นางสาวสุพรรษา ไชยชมภู
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านแม่เต๋อ
นางสาวมาลีวัลย์ พิสัยเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.บ้านแม่จันหลวง