:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

กองช่าง
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัด อบต.แม่สลองนอก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายดนัย สมสนิท
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเนรมิตร โซเซกู่
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนุพงศ์ ตาสาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศุกร์ภชัย เทพอุดม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเอกพงษ์ ใหม่ห้อง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสุติยา แรงดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวิโรจน์ กัลยา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวมณีนุช เยเพียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิชิตา คำมะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ