:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
นายสุรศักดิ์ ทวีอภิรดีไข่มุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะลองนอก
โทร.084-6738327
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
โทร 089-9007469
นายพีระศักดิ์ รุ่งลักษมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะลองนอก
โทร.063-9095018
จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
โทร 097-9210509
นายอายิ มอโป๊ะกู่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะลองนอก
โทร.065-4936256
จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
รองปลัด อบต.แม่สลองนอก รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่สลองนอก
โทร 097-9210509
นายทรงศักดิ์ อนันต์วีระวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะลองนอก
โทร 092-6647941
นางศันสนีย์ ไอศวรรยานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 091-0763330
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัด อบต.แม่สลองนอก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 089-9007469
นายภัทรกร โนสี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 092-6647941