:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

หัวหน้าส่วนราชการ
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
โทร 089-9007469
สิบเอกบรรดล เทพสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
โทร 081-9615951
นายภาคิน ชัยแก้วเม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 064-1053146
นางศันสนีย์ ไอศวรรยานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 091-0763330
นายชยพล คำภิละ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 089-7006312
นายภาคิน ชัยแก้วเม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอภิวิชญ์ ทองคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา