:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

หัวหน้าส่วนราชการ
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
โทร 089-9007469
จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
โทร 097-9210509
จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
รองปลัด อบต.แม่สลองนอก รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 097-9210509
นางศันสนีย์ ไอศวรรยานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 091-0763330
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัด อบต.แม่สลองนอก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 089-9007469
นายภัทรกร โนสี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 092-6647941