:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

สำนักปลัด
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
รองปลัด อบต. แม่สลองนอก รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภัศรา แก้วไผ่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายพชร โมฬี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวชลีกร วรินทร์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธนัฐภัทร์ แก้วมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สิบเอกบัณฑิต อินทะนนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณฐมณฑ์ แซ่หลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายณรงค์ฤทธิ์ มูลอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสรศักดิ์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจมา บุตรอวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญญาพร บุตรอวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสุนิตา ทาแกง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชิราวุฒิ มูลอ้าย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวรสิทธ์ อุดม
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ เชอมือ
พนักงานดับเพลิง
นายจำเรือน จันทรา
พนักงานขับเคลื่อนจักรขนาดเบา
นายลีก่า เชอมือ
คนงานประจำรถขยะ
นายอาผ่า แซ่มือ
คนงานประจำรถขยะ
นายนวพล มาเยอะ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวหมี่ซือ คำหล่า
คนงาน
นายวัชรพล ปียานันท์
คนงาน
นายสิทธิโชค พิสัยเลิศ
นักการภารโรง
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์