:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

สำนักปลัด
นายสันทัด จันทร์เพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
สิบเอกบรรดล เทพสมบัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
นายภาคิน ชัยแก้วเม
หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกบัณฑิต อินทะนนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายธนัฐภัทร์ แก้วมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐธิดา สิงห์ชัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายพชร โมฬี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวภัศรา แก้วไผ่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวชลีกร วรินทร์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณฐมณฑ์ แซ่หลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายณรงค์ฤทธิ์ มูลอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสรศักดิ์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจมา บุตรอวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญญาพร บุตรอวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสุนิตา ทาแกง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชิราวุฒิ มูลอ้าย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา