แผน/งบประมาณ(ประจำปี)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
02 = มาตรา 7 (4)
03 = มาตรา 9 (1)
04 = มาตรา 9 (2)
05 = มาตรา 9 (3)
07 = มาตรา 9 (5)
08 = มาตรา 9 (6)
09 = มาตรา 9 (7)
11 = มาตรา 9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
12 = มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
13 = มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
14 = มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ